Rabu, 25 Januari 2012

Tahzib Sirah Nabawiyyah - al Imam an Nawawi ( 1 )

Nasab Keturunan.


Muhammad s.a.w Rasululullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusaiy bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lua’aiy bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin al Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrakah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’add bin Adnan.

Hingga di sini sahaja menjadi kesepakatan ulama’. Adapun selepas itu sehingga ke nabi Adam a.s , maka perselisihan pendapat adalah amat besar sehingga ulama’ menyebut: Tiada yang sahih untuk menjadi pegangan dalam perkara ini.

Gelaran dan Nama-Nama.

Gelaran masyhurnya adalah Abu al Qasim. Jibril menggelarnya sebagai Abu Ibrahim. Nama-namanya telalu banyak sebagaimana yang dihimpun oleh Ibnu ‘Asakir. Sebahagian nama-nama ini terdapat dapat hadith Sahih al Bukhari dan Muslim, sementara bakinya dalam sumber hadith lain. Antara nama-nama tersebut ; [1] Muhammad, Ahmad, al Hasyir (penghimpun manusia di bawah panjinya) , al ‘Aaqib (nabi terakhir ), al Maqaffiy (Pejejak nabi-nabi sebelumnya), al Mahi ( Penghapus kekufuran ), Khatam an Nabiyyin (penutup para nabi), Nabi ar rahmah, Nabi al Malhamah ( Nabi pemimpin peperangan ), Nabi at Taubah, al Fatih ( Pembuka atau pemenang ), Thaha, Yasin dan Abdullah.

Imam al Baihaqi berkata: Sebahagian ulama’ menambah lagi dengan nama-nama yang tersebut di dalam al Quran iaitu; Rasul, Nabi, Ummiy ( tidak boleh membaca dan menulis ), Shahid ( Saksi ), Mubashshir (Penyampai berita gembira), Nazir ( Pemberi amaran ), Daiei ila Allah biznihi (Pemnyeru ke jalan Allah dengan perintahNya), Siraj Munir ( Obor yang menerangi ) , Ra’uf ( bersikap lembut ), Rahim ( Penyayang ), Muzakkir ( Pemberi ingatan ), Rahmah, Ni’mah, Hadi ( pembawa petunjuk ).

Sebahagian dari nama-nama ini adalah sifat-sifat yang disebut nama secara majaz ( metafora ). Ibn al ‘Arabi dalam al Ahwazi Syarah Jami’ at Turmuzi berkata: Ada di kalangan ahli sufi menyebut: Allah memiliki 1000 nama, Nabi pula memiliki 1000 nama. Mengulas perkara ini dia berkata: Adapun nama Allah, maka bilangan ini adalah sedikit. Bagi Nabi saw pula, aku hanya menghintungkan nama-nama yang tersebut secara zahir dari hadith-hadith. Bulangan yang aku mengiranya adalah 64 nama. Kemudian dia menyebutnya secara terperinci bersama keterangannya dengan penuh sempurna dan teliti. Kemudian dia berkata: Baginya masih ada nama-nama lain.


Ibunya

Ibu Nabi saw ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’aiy bin Ghalib.


Kelahiran

Dilahirkan di tahun gajah. Ada yang menyebut: 30 tahun selepasnya. Al Hakim Abu Ahmad mnyebut: 40 tahun selepsanya. Ada pula pendapat : 10 tahun selepasnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Asakir dalam Tarikh Dimashq. Namun pendapat sahih yang masyhur baginda saw dilahirkan di tahun gajah. Ibn al Munzir dan Khalifah ibn Khayyath menukilkan ijma’ dalam perkara ini. Mereka juga bersepakat baginda saw dilahirkan pada hari Isnin di bulan Rabi’ul Awwal. Cuma mereka berkhilaf adakah ianya 2, 8, 10, atau12 haribulan? Inilah empat pendapat yang masyhur.


Wafat.

Diwafatkan Rasulullah saw pada waktu dhuha Isnin 12hb Rabiul Awwal tahun 11 hijrah.


Pengkebumian dan Umur.

Baginda saw dikuburkan selepas tergelincirnya matahari ( selepas waktu zohor ). Ada juga yang menyebut pada malam Rabu. Umurnya ketika itu 63 tahun. Ada pula yang mengatakan 65 dan 60 tahun. Pendapat pertama lebih masyhur dan sahih walaupun ketiga-tiganya disebut di dalam riwayat yang sahih. Cara menghimpun ketiga-tiga pendapat ini ialah pendapat 60 tahun bertujuan menggenap angka tanpa menyebut angka kecil. Pendapat 65 tahun pula memasukkan tahun kelahiran dan kewafatan sebagai 2 tahun lengkap. Sementara 63 tahun tidak mengira tahun lahir dan wafat sebgai dua tahun lengkap. Maka pendapat yang sahih adalah 63 tahun sebagaimana umur Abu Bakar, Umar, Ali dan Aishah.

Al hakim Abu Ahmad ( guru al Hakim Abu Abdillah ) menyebut: Dikatakan bahawa baginda saw dilahirkan pada hari Isnin, dilantik menjadi nabi pada hari Isnin, berhijrah dari Mekah pada hari Isnin, masuk Madinah pada hari Isnin. Diriwayatkan juga baginda saw dilahirkan dengan siap berkhatan dan terpotong tali pusat.

Dikafankan Nabi saw dalam tiga helai kain putih, tanpa baju dan serban. Demikian dalam Sahih al Bukhari dan Muslim. Al Hakim Abu Ahmad berkata: Apabila dianggkat Nabi saw dalam kafannya, jenazah Baginda saw diletak di atas katil di tepi lubang kubur. Orang ramai mula masuk secara berkumpulan. Tiada seorang pun yang menjadi Imam. Orang yang pertama solat ialah al Abbas, diikuti oleh Banu Hashim, Muhajirin, Ansar dan akhirnya orang lain. Apabila selesai kaum lelaki, masuk pula kanak-kanak dan diakhiri kaum wanita. Kemudian ditanamlah Rasulullah saw. Mereka yang turun di dalam lubang ialah al Abbas, Ali, al Fahdl dan Qatham bin al Abbas serta Shuqran.Dikatakan Usamah bin Zaid dan Aus bin Khauli juga bersama mereka.

Baginda saw dikebumikan di dalam liang lahad dan disusun di atas liang lahad itu bata-bata. Dikatakan kesemuanya sembilan bata yang kemudiannya ditimbun dengan tanah, ditinggikan sedikit ( sekadar sehasta ) secara rataan dan disirami air di kubur Nabi saw.

Dikatakan al Mughirah juga turun ke kubur, tetapi tidaklah sahih. Kata al Hakim Abu Ahmad : Dikatakan bahawa Abdullah bapa Rasulullah saw meninggal ketika Nabi saw beumur 28 bulan. Ada pula yang menyebut 9 bulan, 6 bulan, 2 bulan dan ada juga yang menyebut baginda saw masih dalam kandungan. Dia meninggal di Madinah. Kata al Waqidi dan penulisnya Muhammad bin Saad : Tidak benar bapa meninggal sedang Nabi saw masih dalam kandungan.

Datuknya, Abdul Muttalib pula meninggal ketika baginda saw berumur 8 tahun. Ada yang berpendapat 6 tahun. Dia telah mewasiatkannya kepada Abu Thalib. Ibunya meninggal dunia ketika umur baginda saw 6 tahun. Ada pendapat menyebut 4 tahun. Kematiannya di Abwa’, antara Mekah dan Madinah. Kebangkitan baginda saw sebagai rasul kepada sekelian manusia pula ketika berumur 40 tahun. Ada juga yang menyebut 40 tahun sehari. Baginda tinggal di Mekah selepas kenabian selama 13 tahun. Ada juga yang menyebut 10 tahun dan 15 tahun. Kemudian berhijrah ke Madinah dan bermukim di sana selama 10 tahun tanpa khilaf. Baginda saw tiba di Madinah pada 12 Rabiu’l Awwal . al Hakim menyebut: Sakit baginda saw bermula di rumah Maimunah, pada hari Rabu, 2 hari terakhir di bulan Safar.[1] Antara sumber nama-nama ini ialah hadith-hadith berikut;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنا محمد، وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو اللهُ به الكفر، وأنا الحاشِرُ الذي يُحشر الناس على قدمي، وأنا العاقِب الذي ليس بعده نبي "، وقد سماه الله رؤوفاً رحيماً متفق عليه.

Bermaksud:

Sabda rasulullah saw: Akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah al Mahi ( Penghapus ) Allah menghapus denganku kekufuran, aklulah al Hasyir ( penghimpun ) dihimpun manausia di atas dua kakiku, akulah al ‘Aqib ( penutup ) yang tiada lagi nabi selepasku. Allah swt telah menamakannya Ra’uf ( bersikap lembut ), Rahim ( Penyayang ) . HR al Bukahri dan Muslim.

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسمي لنا نفسه أسماء فقال: (أنا محمد، وأنا أحمد،وأنا المقفِّي، ونبي التوبة، ونبي الرحمة)، (المقفِّي: آخر الآنبياء) رواه مسلم.

Bermaksud : Rasulullah saw pernah menamakan dirinya kepada kami beberapa nama. Baginda saw bersabda: akulah Muhammad, akulah Ahmad, akulah al Muqaffi ( penutup dan penjejak nabi-nabi terdahulu ), nabi taubat dan nabi rahmat. HR Muslim.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan