Rabu, 20 Januari 2010

Hadith Maudhui ( Tematik ) : Pendekatan Membina Ilmu dan Tamadun - 1

Pendahuluan.

Usaha untuk memartabatkan hadith nabawi sebagai sumber keilmuan dan ketamadunan secara menyeluruh menjadi cabaran kepada kesarjanaan ahli hadith masa kini. Sasaran agenda ini adalah untuk membuat satu lonjakan besar mengeluarkan kongkongan yang selama ini membataskan kefahaman nas-nas hadith hanya dari perspektif akidah, perundangan hukum dan akhlak.

Sedangkan jika kita memperhatikan kandungan hadith-hadith Nabi SAW, kita akan dapati bahwa ianya menghimpunkan asas-asas agama dan persoalan-persoalan kehidupan. Tiada perkara dalam urusan al din ( cara hidup ) yang tidak mempunyai panduan, pesanan, tunjuk ajar dan keterangan dari Nabi SAW. Rasulullah SAW telah meninggalkan kita di atas landasan yang terang benderang. Malamnya umpama siang. Hanya manusia yang mencari kesengsaraan hidup boleh meninggalkannya.[1]

Menurut Dr Muhammad Lutfi al Sabbagh, realiti al sunnah di masa kini sangat memerlukan perhatian cendikiawan dan ulama Islam, lantaran berlakunya suatu lompang besar yang memisahkan antara pedoman nabawi dengan realiti kehidupan umat samada dalam lapangan keilmuan, pemikiran, peradaban dan kemasyarakatan.[2]

Pengajian hadith maudhu’i adalah salah satu pendekatan yang diguna pakai dalam mempersembahkan teks-teks hadith dalam konteks semasa. Pendekatan ini bukan bermakna menyampingkan pendekatan tradisional dalam menghuraikan hadith iaitu metod hadith tahlili. Sebalik hadith tahlili tetap menjadi asas dan sumber asal sebelum berlakunya pengolahan secara maudhu’i.

Pengenalan Hadith Maudhu’i.

Hadith Maudhui adalah istilah moden yang telah meluas penggunaannya di kalangan pengarang dan pengkaji mutakhir ini. Ia telah dianggap sebagai satu cabangan ilmu hadith baru yang tersendiri.

Definisi Hadith Maudhui yang dikemukan di sini adalah definisi yang diolah dan diadaptasi dari rujukan berkenaan teori Tafsir Madhu’i. Walaupun rujukan mengenai Tafsir Maudhui itu sendiri masih dirasai kekurangan bahannya di dalam perpustakaan Islam tetapi jauh terkehadapan berbanding rujukan dalam hadith maudhui.

Berikut beberapa takrifan Hadith Maudhui;[3]

1- Ilmu yang memperbahaskan sesuatu permasalahan menurut semangat dan ruh nabawi dengan melihatnya dari perspektif satu atau lebih hadith yang maqbul.

2- Ilmu yang menghimpun riwayat-riwayat hadith yang pelbagai dari sumber utama hadith yang berkenaan dengan sesuatu tajuk perbincangan samada yang bebetulan lafaz atau pada maknanya dan mengupas tajuk itu mengikut metod pengajian hadith.

3- Ilmu yang menghuraikan sesuatu tajuk dengan pencerahan Sunnah Nabawiah berdasar satu atau lebih sumber hadith.

4- Ilmu yang memperjelaskan tajuk-tajuk pemikiran, kemasyarakatan, perekonomian, alam semulajadi atau segala lapangan ilmu pengetahuan dan kehidupan dalam lingkungan hadith-hadith nabi SAW yang berkaitan dengannya bertujuan memperolehi konsep kefahaman dan jalan penyelesaian menurut manhaj nabawi.

5- Ilmu yang mengkhususkan himpunan dan kupasan hadith-hadith yang bersatu dan bersekutu pada sesuatu tajuk atau isu.[1] Muhammad ‘Ali al Sobuniy, al Sunnah al Nabawiyyah: Qism min al Wahy al Ilahiy al Muanzzal. Mekah: Rabithah al ‘Alam al Islamiy. 1411h h.41.

[2] Dr Muhammad Lutfi al Sabbagh, al Hadith: Mustalahuhu wa balaghatuhu wa kutubuhu, Beirut: al Maktab al Islamiy, 1990 h.13

[3] Dr. Ramdhan Ishak al Zayyan, al Hadith al Maudhu’i; Dirasah Nazariyyah, Majallah al Jamiah al Islamiyyah, Jld 10 Bil 2 h. 213. Definisi-definisi ini diolah dari rujukan tafsir maudh’i seperti ;Dr Abdul Hayy al Farmawi. Al Bidayah fi al Tafsir al Maudhu’i. Kaherah: Matba’ah al Hadharah al ‘Arabiyyah 1997 h. 52, Dr Mustaffa Muslim, Mabahith fi al Tafsir al Maudhu’i. Damsyiq: Darul Qalam 1989 h.30 . Dr Abdul Sattar Fathullah Said, al Madkhal fi al Tafsir al Maudhu’i.Kaherah: Dar al Tiba’ah wa al Nasyr al Islamiyyah h.20. Dr Abdul Jalil Abdul Rahim: Al Tafsir al Maudhu’i Fi Kaffatai al Mizan: Amman.1992 h. 24.

2 ulasan:

  1. assalamualikum..syukran atas info mengeni hadis maudhui 1 , 2 & 3.... =) harap dpt d teruskan lg dgn izin ALLAH swt....

    BalasPadam
  2. Assalamualaiku wbt....mohon izin menggunakan maklumat ini sebagai bahan pengaajaran....syukran

    BalasPadam